2017-10-25

KONTROLE PRZEPROWADZONE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

Lp.

Organ Kontroli

Data kontroli

Zakres kontroli

1

Starostwo Powiatowe w Płońsku

07.03.2016r- 20.07.2016r

Wiarygodność sprawozdań budżetowych

Poprawność księgowego ujmowania zaangażowanych wydatków budżetowych

Ewidencja środków trwałych oraz działalność socjalna

2

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

15.09.2016r

Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia egzaminów w roku szkolnym 2015/2016

3

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Płock

21.09.2016r

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

4

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektorat  Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie O/Ciechanów

01.09.2016r

Prawna ochrona pracy

5

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

25.11.2016r

Ocena stanu sanitarnego. Kontrola Interwencyjna w zakresie warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń szkoły

6

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku

29.11.2016r

Wizytacja dot. Działalności oświatowo-zdrowotnej.

Ocena programu „ARS czyli jak dbać o miłość”

7

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

08.03.2017r

Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych

8

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

13-14.03.2017

Realizacja przez Dyrektora zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt. 2i4 ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty

Organizacja pracy Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą w roku szkolnym 2016/2017

9

Starostwo Powiatowe w Płońsku

28.04.2017r.

Prowadzenie spraw kadrowych, kontrola prawidłowości pensum, gospodarowanie mieniem szkoły

10

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

22.05.2017r

Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz organizowania przez dyrektora doraźnych zastępstw

11

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

26.05.2017r.

Kontrola interwencyjna dotycząca stanu sanitarno-porządkowego szatni, korytarzy i sanitariatów

12

Starostwo Powiatowe w Płońsku

06.06.2017r

Kontrola doraźna dotycząca procedury powołania wicedyrektora szkoły,

awans zawodowy nauczycieli,

przydział zajęć dydaktycznych, obowiązków zawodowych,

przyznawanie dodatku motywacyjnego i nagród dyrektora szkoły, zarządzanie szkołą i nierówne traktowanie nauczycieli, praca biblioteki szkolnej, prace remontowe w szkole

13

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

09.06.2017r.

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości klasyfikacji semestralnej i końcowej w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

14 Kuratorium Oświaty w Warszawie  Delegatura w Ciechanowie 06.12.2017r. Kontrola doraźna w zakresie organizacji pracy szkoły z uwzglednieniem organizacji egzaminów semestralnych i wyników egzaminów maturalnych

15

PPiS

27.11.2017r.

Dokonanie wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej. Sporządzono protokół wraz z oceną programu ARS czyli "jak dbac o miłość"

16

Mazowiecki Kurator Oświaty

05.01.2018r.

Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących spełnienia obowiązku nauki oraz postepowania rekrutacyjnego na rok 2017/2018 w zakresie wymaganych dokumentów. Dotyczy Liceum Ogólnokształcącego

17

Mazowiecki Kurator Oświaty

05.01.2018r.

Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących spełnienia obowiązku nauki oraz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 w zakresie wymaganych dokumentów. Dotyczy Technikum

18

Mazowiecki Kurator Oświaty

05.01.2018r.

Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących spełnienia obowiązku nauki oraz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 w zakresie wymaganych dokumentów. Dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia

19

Mazowiecki Kurator Oświaty

05.01.2018r.

Przestrzeganie przepisów prawadotyczących postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 w zakresie wymaganych dokumentów. Dotyczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

20

Mazowiecki Kurator Oświaty

05.01.2018r.

Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 w zakresie wymaganych dokumentów. Dotyczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych

21

Mazowiecki Kurator Oświaty

10.01.2018r.

Nauczanie geografii w szkole ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru pedagogicznego dyrektora nad realizacją podstawy programowej z geografii

22

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie

30.01.2018r.

Kontrola sprawdzająca realizację obowiązków z decyzji HOM/3308/2016 z dn 19.12.2016r. Ocena stanu sanitarnego z odniesieniem do interwencji z dn. 03.12.2017

23

Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ciechanowie

14-16.03.2018r.

Ewaluacja problemowa zewnetrzna w zakresie wymagań: Kształtowanie postawy i respektowane normy społeczne.

24

Mazoiecki Kurator Oświaty

16.04.2018r.

Zgodność organizacji indywidualnego nauczania z obowiązującymi ptrzepisami prawa

25

Mazowiecki Kurator Oświaty

23.10.2018r.

Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w grudniu 2018

26 PPIS 03.12.2018r. Dokonano wizytacji oświatowo-zdrowotnej. Ocena programu "znam je".

 

 

Załączniki

  Protokół z kontro...0.07.2016.zip 27,1 MB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....09.2016r.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...1.09.2016.pdf 9,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontrol...5.11.2016.pdf 4,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół MKO 08.03.2017r.pdf 11,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...4.03.2017.pdf 8,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....05.2017r.pdf 429,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....06.2017r.pdf 2,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z kontro...9.11.2016.pdf 4,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...09.2016r..pdf 8,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....06.2017r.pdf 8,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....12.2017r.pdf 6,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....01.2018r.pdf 4,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...01.2018r,.pdf 3,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...1.2018r.,.pdf 4,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...5.01.2018.pdf 3,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....01.2018r.pdf 3,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli...0.01.2018.pdf 5,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....01.2018r.pdf 4,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....04.2018r.pdf 5,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół wizytacj....11.2017r.pdf 4,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....10.2018r.pdf 5,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół wizytacj....12.2018r.pdf 4,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół kontroli....04.2017r.pdf 5,77 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się